Splošni pogoji za Facebook nagradno igro: Klasik zunanje in notranje čiščenje

Splošni pogoji za Facebook nagradno igro: Klasik zunanje in notranje čiščenje

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

 

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) je PAVO skupina d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.. Namen nagradne igre je pridobivanje oboževalcev “PAVO ročna avtopralnica” Facebook strani. Pojem “ljubitelj” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka, ki je na Facebook strani “ PAVO ročna avtopralnica ” kliknil gumb “Všeč mi je”.

 

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so starejši od 18 let

- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in

- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

 

Nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju PAVO skupina d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji).

 

3. Način sodelovanja

 

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov) ter izvesti na objavo, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil na časovnici Facebook strani “PAVO ročna avtopralnica”, naslednje:

-       všečkati objavo

-       deliti objavo javno na svojem Facebook profilu – v komentar napisati zakaj potrebuje čisti avto

-       v komentar označiti prijatelja

 

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat. Žrebanje poteka na sedežu organizatorja in v prisotnosti dvočlanske komisije po izboru

organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

4. Nagrade in prevzem nagrade

 

Organizator bo podelil 1 nagrad in sicer:

-       KLASIK zunanje in notranje čiščenje osebnega vozila

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z objavo na časovnici Facebook strani “PAVO nročna avtopralnica”. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko) v zasebnem sporočilu na Facebook strani “PAVO ročna avtopralnica”. Nagrade bo organizator nagrajencem poslal po pošti v roku 10 dni po prejemu podpisanega Prevzemnega lista nagrade. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

-       nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

-       se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil)

-       se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči v naprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnih mestih https://www.facebook.com/pavorocnaavtopralnica/.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 

5. Odgovornosti organizatorja

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

-       nedelovanje Facebook strani “PAVO ročna avtopralnica” in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

-       nedelovanje Facebook strani “PAVO ročna avtopralnica”, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

-       kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

-       kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

 

6. Plačilo dohodnine

 

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 

7. Varovanje osebnih podatkov

 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli “PAVO ročna avtopralnica”, hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@pavo.si

 

8. Končne določbe

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani “PAVO ročna avtopralnica”. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@pavo.si